Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Informace provozovatele internetového obchodu Pink or Blue – společnosti babymarkt.de GmbH o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě Pink or Blue

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.3 Obchodních podmínek internetového obchodu Pink or Blue.“ 1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu Pink or Blue, společnost babymarkt.de GmbH, sídlem Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Spolková republika Německo, IČ (IdNr) HRB 18909, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Amtsgericht Bochum, e-mail: info@pinkorblue.cz, tel.: +420 224 245 179, a to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu pro doručování: babymarkt.de GmbH, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Spolková republika Německo, anebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele: info@pinkorblue.cz. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží

Vrácení výrobku může zákazník zaregistrovat v naší službě pro vrácení a obdrží vratkový formulář a štítek pro vrácení. Tato možnost vrácení zboží je pro zákazníka bezplatná. Zároveň zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, provozovatel přijímá i na adrese, uvedené v čl. 1.3. tohoto Odstoupení (v případě osobního doručení), anebo na adrese PPL CZ s.r.o. - Odštěpný závod severní Čechy, Kateřinská 95 (CTPark), Nové Modlany, PSČ 417 42, přičemž jako příjemce zásilky musí být uvedeno „pinkorblue.cz“ (v případě všech způsobů vrácení Zboží). Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, nebo na výdejní místo, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Náklady spojené s navrácením zboží přes pinkorblue.cz Vratkový portál nese Provozovatel. Provozovatel nabízí vrácení Zboží prostřednictvím svého smluvního dopravce, který při převzetí Zboží provede zároveň i kontrolu toho, zda je zásilka správně zabalena a dále provede kontrolu kompletnosti dokumentace ke Zboží (faktura, záruční list apod.). Přepravné smluvního dopravce Provozovatele činí 200,-Kč a zahrnuje i pojištění zásilky až do částky 50.000,-Kč. Způsob a termín převzetí vráceného Zboží dohodne Provozovatel s Kupujícím individuálně, zpravidla e-mailem nebo telefonicky a potvrdí mu aktuální cenu přepravného. Kupující však může zvolit i jiný než v tomto článku doporučený způsob vrácení Zboží. Provozovatel vrátí Kupujícímu náklady na dodání Zboží maximálně ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek internetového obchodu Pink or Blue. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu Pink or Blue nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

babymarkt.de GmbH,

Suttner-Nobel-Allee 4

44803 Bochum

Spolková republika Německo

IČ (IdNr) HRB 18909:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.


 

PDF-verze: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy